Misyon, Vizyon, İlkeler
10 Ocak 2022

    Misyonumuz
Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli vegüler yüzlü sağlık hizmeti vermek.
    Vizyonumuz
İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet hastanesi olmaktır.
    Temel İlke ve Değerlerimiz
“etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı” dır.
    Kurumsal Amaç ve İlkelerimiz
STRATEJİK AMAÇ 1
İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
STRATEJİK AMAÇ 2
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
STRATEJİK AMAÇ 3
Mali sürdürülebilirliği sağlamak

 

 

Stratejik Amaç

Hedef

Stratejiler/Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut 2021

 

 

Hedef 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite

Hedef 1.1

İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak

• Akreditasyon ve Kalite Bazlı İyi Yönetim Uygulamalarının arttırılması

SAS Yönetim ve Organizasyon Bazlı (Kurumsal Hizmetler SKS) İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

%100

>%95

 

 

 

• Hastane Öz Değerlendirme sistemi etkin kullanımı

Planlanan Öz Değerlendirmenin Tüm Birimlerde Gerçekleşme Oranı%

%100

%100

 

 

 

• Hastane Bina Turlarının yapılması

Planlanan Bina Turları Gerçekleşme Oranı %

%100

>%95

 

 

 

• Yıllık Toplantı Planı’na uyum oranı

Yıllık Toplantı Planı Gerçekleşme Oranı %

%90

>%95

 

 

 

• Hastane tüm faaliyet ve işlem süreçlerinin tanımlanması, İş ve görev tanımlarının yapılması, planlanması ve dokümanteedilmesi

Dokümantasyon Tamamlanma Oranı %

%100

%100

 

 

 

Unvan ve bölüm bazlı planlı çalışma oranı %

%98,8

>%95

 

 

 

• Kurumsal iletişim politikasının geliştirilmesi

Kurumsal Web Sayfası Ulaşım Sayısı

 

>20000

 

 

 

Kurumsal İntranet Ulaşım Sayısı

 

>50000

 

 

 

Kurumsal Facebook Üye Sayısı

2556

>2300

 

 

 

• Etkin Kurumsal risk yönetiminin sağlanması

Belirlenen Risklerin Gerçekleşme Oranı %

0

<2

 

 

 

• Etkin SHS İnsan Kaynağı istihdamı

SHS PDC Oranı %

 

>%92

 

 

 

• Eğitim faaliyetlerini geliştirmek

 

Kişi başı verilen eğitim saati

 

>25

 

 

 

Yıllık Hizmet içi Eğitimlere Katılma Oranı %

 

>%92

 

 

 

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, İMHM, SBHBS, Ki, İMHMY, İK

• Destek Birim ; KYB, EY-EK, İSG, ÖDB

 

 

 

 

 

 

 

Hedef 1.2

Hastaneninfiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

 

• Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayan hasta ve çalışanlara göre yeniden düzenlenmesi

Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi %

%93

>%93

 

 

 

• Yeni birimler açmak

Planlanan yeni birim açma oranı%

%100

>%90

 

 

 

• Yatırım, Tadilatlar İyileştirmeler

Planlanan Tadilat- İyileştirme oranı %

 

>%90

 

 

 

• “Dijital Hastane” konseptinin kurulması ve geliştirilmesi

(10 tıbbi birim; Poliklinik, Acil, Klinik, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Palyatif Bakım, TRSM, Görüntüleme, Laboratua, Evde Sağlık)

Planlanan Dijitalize olma oranı %

% 83

>%90

 

 

 

• Özellikli tıbbi cihazların aktif kullanımı

Aktif Olan BiyomedikalEnvanter Oranı

%94

>%95

 

 

 

• Kamu sağlık tesisleri afet ve acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesi

YOTA gerçekleşme Oranı %

%77

>%90

 

 

 

• Tıbbi Atık üretiminin azaltılması

Tıbbi Atık miktarı (kg)

70929 kg

<60000kg/yıl

 

 

 

 

• İnşaat, mekanik ve elektrik yeterliliklerin yerine getirilmesi

Ruhsat Uyum Oranı

%92

>%95

 

 

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, İMHM, SBHBS,İMHMY, HHSOB, TY-TB, BİB, KMH, ADY, ÇY-ATK,

• Destek Birim;KYB, ÖDB, KL, PLK, AML, ACL, PB, YB, AML, LAB, EY-EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç

Hedef

Stratejiler/Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

 

Mevcut 2021

 

Hedef2022

 

STRATEJİK AMAÇ 2

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

 

Hedef 2.1

Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

• Hasta Güvenliğini olumsuz etkileyen olayların azaltılması

 

Hastane Enfeksiyonu Oranı %

0

<% 2

 

 

Düşen Hasta Oranı %

0

< %0,1

 

Cerrahi Hata Sayısı

0

<5

 

İlaç Uygulama Hata Sayısı

0

<5

 

Transfüzyon Hata Sayısı

0

<5

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı%

% 0,3

<%6

 

• Hasta ve Hasta Yakını başvuruların yerinde ve hızlı çözümünün sağlanması

Hasta hakları birimi yerinde çözüm Oranı%

>%92

>%90

 

Hasta memnuniyet oranı%

%96,4

>%95

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, SBHBS,KL, PLK, AML, ACL, PB, YB

• Destek Birim;KYB, ÖDB, İY-ECZ, TM, EK-EKK, HG-HGK, HHB, Kİ

 

 

Hedef 2.2

Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

 

• Çalışanların mutlu, güvenli, makul iş yükü ve ücretin olduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlayacak altyapının oluşturulması

 

 

 

 

 

Klinisyen başına poliklinik Muayene Sayısı

 

<40

 

Acil Servis Hekim Başına Muayene Sayısı 24 saat

 

<100

 

Acil Servis hemşire sayısı

 

>36

 

Klinik başına hemşire sayısı

 

6

 

Palyatif Bakım Hemşire Sayısı

 

30

 

Yoğun bakım II Hemşire sayısı

 

>14

 

Ek ödeme dağıtım oranı %

 

>%38

 

Çalışan memnuniyet oranı %

 

>%80

 

• Çalışan Güvenliğini olumsuz etkileyen olayların azaltılması

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı Aylık ortalama (Beyaz Kod)

 

<2

 

İş kazaları Sayısı (Aylık Ortalama)

(Kesici/Delici Alet Yaralanmaları, Bulaş, diğer)

1,3

<2

 

Çalışanlara yönelik Sağlık TaramalarınınTamamlanma Oranı

 

>%90

 

• Çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltecek sosyal aktivitelerin planlanıp uygulanması

Yıllık Sosyal aktivite/faaliyet sayısı

0

8

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, İMHM, SBHBS,İMHMY,HHSOB, Kİ

• DestkBirim;KYB, ÖDB, KL, PLK, AML, ACL, PB, YB, ÇHGB, İSG

 

0

Hedef 2.3

Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

•Yataklı tedavi (Klinikler) hizmetlerinin geliştirilmesi

Yatak doluluk oranı(Klinikler) %

 

>% 85

 

 

Yatan Hasta vaka karması

 

>0,9

 

Yatan hasta memnuniyet oranı

%96,3

>%95

 

•Yataklı tedavi (Yoğun Bakım) hizmetlerinin geliştirilmesi

Yatak doluluk oranı(Yoğun Bakım) %

 

>% 80

 

Yoğun Bakım mortalite Oranı

 

<%24

 

•Yataklı tedavi (Palyatif Bakım) hizmetlerinin geliştirilmesi

Yatak doluluk oranı(Palyatif Bakım) %

 

>% 85

 

Ortalama Kalış Gün Sayısı

 

<21

 

•Cerrahi- Nitelikli ameliyat hizmetlerinin geliştirilmesi

 

ABC grubu ameliyat Oranı %

 

>%35

 

ABC grubu Günlük Ortalama Ameliyat Sayısı

 

> 30

 

• Acil servis hizmetlerinin geliştirilmesi

 

Acil sevk oranı %

 

<% 0,3

 

Acil Servis Müracaat Oranı

 

<%20

 

Acil servis hasta memnuniyet oranı

%96,5

>%85

 

• Ayaktan Tedavi (poliklinik) hizmetlerinin geliştirilmesi

Günlük Açılan Ortalama Poliklinik Sayısı

52

>55

 

Hastaların ortalama muayene bekleme süresi

20 dk

<30dk

 

Ayaktan hasta memnuniyet oranı

%96,7

>%90

 

• Laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi

Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Hormon

3

<3

 

Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Biyopsi

9

<10

 

• Görüntüleme hizmetlerinin geliştirilmesi

MR Randevu+ Raporlamasüresi

3

<10

 

• Klinik Kalitenin geliştirilmesi

Klinik Kalite (takip edilen) gösterge başarı oranı

-

>%85

 

• Akreditasyon ve Kalite Bazlı İyi Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının arttırılması

SAS, SKS ve VerimlilikYD Sağlık Hizmetleri Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

 

>% 90

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, SBHBS, KL, PLK, AML, ACL, PB, YB, PB, ES, TRSM, LAB, GÖR, STR

• Destek Birim;KYB, ÖDB, Kİ,İMHM, İMHMY; EK-EKK

 

Hedef 2.4

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 

 

• Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayan hasta ve çalışanlara göre yeniden düzenlenmesi

Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi %

%93

>%93

 

 

 

• Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

 

Aylık hasta ziyaret sayısı

 

>240

 

 

• Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) hizmetlerinin geliştirilmesi

 

TRSM hizmeti alan aktif hasta sayısı

 

>400

 

 

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, BY, SBHM, SBHBS,HHSOB, ES, TRSM

• Destek Birim; KYB, ÖDB, İMHM İMH

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç

Hedef

Stratejiler/Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

 

Mevcut 2021

 

Hedef 2022

 

STRATEJİK AMAÇ 3

Mali sürdürülebilirliği sağlamak

 

Hedef 3.1

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

• Bütçe Gelirinin gerçekleştirilmesi

Gelir Gerçekleştirme Oranı %

 

>%100

 

• Bütçe Giderinin gerçekleştirilmesi

Gider GerçekleştirmeOranı %

 

<%100

• Gelirin giderikarşılaması

Gelirlerin giderleri karşılama oranı %

 

%110

• Borçların kısa sürede ödenmesi

Borçluluk süresi (gün)

 

<120

• Etkili bir tedarik, stok ve kaynak kullanımı

Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı (gün)

 

<50

• Akreditasyon ve Kalite Bazlı İyi İdari-Mali Uygulamalarının arttırılması

SAS, SKS ve VerimşilikYD İdari-Mali Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

 

>%90

Birim İlişkisi

• Sorumlu Birim; BT, İMHM, İMHMY, GLR, GDR, STOK, TY-TB

• Destek Birim; KYB, ÖDB, SBHM, SBHBS, BY, BİB, HHSOB

 

2022 dönemindeizlenecek olan Kurumsal Stratejik Amaç, Hedefler; 2019-23 Stratejik Plan doğrultusunda ilgiliSorumlu ve Destek Birim yöneticilerininve sorumlularının katılımıyla Stratejik Plan ve bir önceki dönem verileri de dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.

 

İmzalar

07/01/2022


BT           Baştabip

SBHM      Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İMHM      İdari Mali Hizmetler Müdürü

BY           Baştabip yardımcısı

SBHBS    Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

İMHMY    Müdür Yardımcısı

KYB         Kalite ve Verimlilik  Yönetim Birimi

EY-EK      Eğitim Yönetimi-Eğitim Komitesi

EK-EKK   Enfeksiyon Kontrol -Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

HG-HGK  Hasta Güvenliği - Hasta Güvenliği Komitesi

Kİ            Kurumsal İletişim -Halkla İlişkiler Birimi

HHB        Hasta Hakları Birimi

ÇHGB      Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İSG          İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi 

KL           Klinikler

PLK         Poliklinikler

ACL         Acil

YB           Yoğun Bakım

PB           Palyatif Bakım

ES            Evde Sağlık

TRSM      Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

AML        Ameliyathane

STR         Sterilizasyon

LAB         Laboratuvar

GÖR        Görüntüleme

TM           Transfüzyon Merkezi

İY-ECZ     İlaç Yönetim-Eczane

İK            Personel (İnsan Kaynakları)

Stok        Taşınır Mal Yönetimi- Ana Depolar

KMH        Klinik Mühendislik Yönetim Birimi

GLR         Gelir Gerçekleştirme Birimi

GDR        Gider Gerçekleştirme irimi

ÇY-ATK   Çevre Yönetimi, Atık ve Tehlikeli Madde Yönetim Birim

TY-TB      Tesis Yönetimi-Teknik Birim

HHSOB   Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi 

ADY         Acil Durum Ve Afet Yönetimi

BİB          Bilgi İşlem  Birimi

ÖDB        Ölçme Değerlendirme Birimi

ARŞ         Arşiv