Bilgi Edinme
30 Ekim 2017

Bilgi Edinme Birimi Hakkında
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Eyüp Devlet Hastanesi Başhekimliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta, faks ya da bizzat yapılacak başvurular iletişim-ulaşım alanında belirtilen adrese; elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme.eyupdevlethastanesi@gmail.com e-posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:
a-) Gerçek Kişiler İçin . tıklayınız.
b-) Tüzel Kişiler İçin . tıklayınız.

NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kanunlar ve Yönetmelikler

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular
Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir.

  • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.
  • Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.
  • İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler.
  • Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler.
  • Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.